Prinde viteza cu Speed Transfer si MoneyGram!


 

REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI

“Prinde viteza cu Speed Transfer si MoneyGram ! ”

PERIOADA  20 aprilie 2012 -30 iunie 2012

SECTIUNEA 1

Art.1. Organizatori

Organizatorul promotiei este SC SPEED TRANSFER SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Oltenitei, nr.55, bl.2, sc.1, ap.16, sector 4, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10879/2004, Cod Unic de Inregistrare RO 16573071, reprezentant legal Popic Razvan Mihai, denumit in continuare “Organizator”.

1.2. Promotia “Prinde viteza cu speed transfer si MoneyGram!”, denumita in continuare “campania” se desfasoara in conformitate cu prevederile  prezentului regulament si sunt obligatorii pentru toti participantii

 

SECTIUNEA 2 Perioada de desfasurare si dreptul de participare

2.1 Promotia se va desfasura in toate locatiile SPEED TRANSFER in perioada 20 aprilie - 30 iunie 2012, inclusiv.

2.2 Extragerea castigatorilor va avea loc la sediul central din in Bucuresti, str. Buzesti, nr. 74, etaj 4, sector 1, pe data de 10 iulie 2012. Castigatorii vor fi anuntati conform art. 5  in 5 zile lucratoare de la data extragerii.

2.3 Premiile pot fi revendicate de catre castigatori pana la data de 31 iulie 2012, inclusiv, in timpul orarului de functionare al fiecarei locatii Speed Transfer

2.4 La Promotie poate participa orice persoana fizica, cu varsta peste 18 ani cu domiciliul in Romania, care efectueaza un transfer de bani de primire sau de trimitere prin MoneyGram in orice locatie Speed Transfer.

2.5 Nu pot participa la promotie angajatii SC Speed Transfer SRL sau MoneyGram International Payment Systems Inc. sau angajati la oricare dintre societatile afiliate lor si nici angajati ai celorlalte societati implicate in mod direct in organizarea si desfasurarea Promotiei, sotii acestora si rudele de gradul intai.

 

SECTIUNEA 3 Mecanismul promotiei

3.1. Promotia se va desfasura in perioada 20 aprilie- 30 iunie 2012 in locatiile  SPEED TRANSFER din Romania.

3.2.  Promotia se adreseaza persoanelor fizice care efectueaza  un transfer de bani de primire sau de trimitere prin MoneyGram in orice locatie  SPEED TRANSFER din Romania, in perioada de desfasurare a promotiei.

3.3 Orice persoana care efectueaza  un transfer de bani de primire sau de trimitere prin MoneyGram in orice locatie  SPEED TRANSFER primeste un cupon de participare la promotie pe care il va completa integral cu datele solicitate la art. 3.5 si pe care il va depune in urna sigilata si amenajata in fiecare locatie SPEED TRANSFER.

3.4 Inscrierea la tombola are loc ca urmare a depunerii in urna amenajata in incinta Speed Transfer de catre client a talonului de participare completat cu datele necesare.

3.5 Un talon este considerat valid daca contine urmatoarele date:

- Nume, prenume

- Adresa

- Telefon fix sau mobil

- Semnatura client

- Data completarii

- Stampila Speed Transfer

3.6 Prin semnarea prezentului talon, participarea la prezentul concurs si trimitand datele personale Organizatorului sau comunicarea datelor personale pe pagina de web www.speedtransfer.ro, participantii sunt de acord ca datele personele sa fie introduse in baza de date a organizatorului, procesate si folosite in viitor de catre organizator sau reprezentatnti legali autorizati, in scopul de a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, reclama si campanii publicitare. La cererea expresa, facuta in scris de catre participanti, Organizatorul nu va mai utiliza datele personale ale acestora.

3.7 O persoana poate participa la preznta promotoe cu un numar nelimitat de taloane. Mai multe tranzactii de transfer de bani, mai multe sanse de castig.

3.8 Extragerea se va efectua in data de 10 iulie 2012 in prezenta Comisiei de validare compusa din reprezentanti din cadrul SC SPEED TRANSFER SRL

3.9 Extragerea castigatorilor se va efectua manual. Se vor extrage 70 de castigatori si  140 de rezerve, adica 1 castigator si 2 rezerve din fiecare urna din cele 70 de urne amenajate in cele 70 de locatii Speed Transfer participante la promotie, iar taloanele castigatoare vor fi validate de catre comisia de validare.

3.10 Intreaga procedura de extragere, validarea castigatorilor si acordarea premiilor va fi consemnata de comisie intr-un proces verbal.

3.11 Pentru a fi validate cupoanele trebuie sa contina datele enuntate la art. 3.5

 

SECTIUNEA 4 Premiile promotiei

4.1. In cadrul Promotiei se vor acorda 70 premii constand in 70 de biciclete cu valoarea neta de 475 RON/fiecare

4.2. Valoarea  totala a premiilor Promotiei este de 33250 RON net.

4.3. Fiecarei locatii Speed Transfer i se va aloca 1 (un) premiu constand in 1 (una) bicicleta.

4.4 Vor avea loc extrageri din 70 de urne diferite, 70 castigatori si 140 de cupoane rezerva, cate 2 rezerve pentru fiecare premiu extras.

 

SECTIUNEA 5 Acordarea premiilor

5.1 Extragerea se va efectua in data de 10 iulie 2012, conform art. 3.8

5.2 Castigatorii vor fi anuntati telefonic, in termen de 5 zile lucratoare de la desemnare. Lista castigatorilor va fi afisata in locatiile Speed Transfer si pe siteul  www.speedtransfer.ro.

Premiile vor fi inmanate in locatia Speed Transfer, indicata de  Organizator, in decurs de 5 zile lucratoare de la anuntarea castigatorului. Castigatorul trebuie sa prezinte un document de identitate in original (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).

5.3 Organizatorul va incerca de 3 (trei) ori contactarea telefonica a castigatorului pe perioada de 3 zile lucratoare. In cazul in care castigatorul nu va putea fi contactat, numarul de  telefon nu este corect, este in afara razei de acoperire, este inchis, Organizatorul va invalida participarea cuponul de participare al castigatorului si va trece la contactarea primului cupon de rezerva, in ordinea tragerii la sorti, pentru a valida castigatorul premiului. Organizatorul nu este responsabil daca unul dintre castigatori nu poate fi contactat din motive ce nu sunt direct legate de Organizator (numarul este scris gresit pe cupon,  numarul de telefon nu este functional sau din alte motive). Daca premiile nu vor fi acordate dupa ce organizatorul a contactat castigatorii si rezervele, premiile necastigate vor fi  retinute.

5.4 Organizatorul, MoneyGram si locatiile unde s-au desfasurat transferurile de bani nu sunt responsabili de transportul premiului castigat in alta locatie decat cea indicata de Organizator si nici de cheltuielile ocazionate cu ridicarea premiului de la locatia desemnata de Organizator.

 Organizatorul si MoneyGram nu sunt responsabili de premiul acordat castigatorului dupa ce castigatorul a semnat procesul verbal de primire a premiului.

5.5 Premiile neridicate in termen de 30 de zile de la data stabilita pentru acordarea premiilor nu se mai acorda castigatorilor, considerandu-se ca acestia au renuntat la premii. Aceste premii raman in proprietatea organizatorilor care le ofera, respectiv SC Speed Transfer SRL.

5.6 Castigatorii premiilor accepta sa semneze, la solicitarea organizatorului, la inmanarea premiilor, o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu este angajat al SC Speed Transfer SRL/MoneyGram, al societatilor participante la Promotie si nici sot sau ruda de gradul intai cu oricare dintre acestia.

5.7 Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul central – serviciul Relatii clienti: 0312281513, 0731131202, luni – vineri intre orele 09:00 – 17:00.

5.8 Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru organizatori in solicitarea de daune interese.

5.9 In conformitate cu legislatia aplicabila pe teritoriul Romaniei, lista castigatorilor va fi publicata pe site-ul www.speedtransfer.ro

5.10 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului promotiei. Verificarea integritatii premiului se face la predarea premiului de catre reprezentantul Organizatorului.

 

5.11  Prin semnarea proceselor verbale, castigatorii isi dau acordul ca numele, prenumele si imaginea sa, sa fie utilizate de catre Organizator in materiale publicitare si pe paginile de internet a Organizatorului in legatura cu Promotia, fara alte plati din partea Organizatorului sau a celorlalte entitati implicate.

Organizatorul nu va acorda contravaloarea premiilor in bani.

 

SECTIUNEA 6 Protectia datelor

6.1 Tuturor participantilor la aceasta Promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, incluzand dreptul la informare (articolul 12), accesul la date (articlolu 13), dreptul de interventie asupra datelor (articolul 14), dreptul la opozitie (articolul 15), dreptul de a nu fi obiectul deciziilor individuale (articolul 16), dreptul de a se adresa in justitie (articolul 18)

 

6.2 La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura participantilor dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si celelalte drepturi in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite o cerere pe adresa: str Buzesti, nr. 74, et. 4, sector 1, Bucuresti intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

 

6.3 Prin simpla participare la concurs si prin trimiterea datelor personale organizatorului, sau comunicarea datelor personale pe pagina web www.speedtransfer.ro, praticipantii sunt de accord ca datele personale sa fie introduce in baza de date a organizatorului, sa fie procesate si utilizate in viitor de catre Organizator sau de reprezentanti legali autorizati, sa informeze participantii in legatura cu produse noi, oferte, promotii, reclame si campanii publicitare prin informarea lor prin diverses forme de comunicare (email, posta, telefon, sms sau ale mijloace de comunicare), in campania prezenta si in alte activitati viitoare.

La cererea expresa, facuta in scris de catre participanti, Organizatorul nu va mai utiliza datele personale.

SECTIUNEA 7 Taxe si impozite

7.1 Organizatorul Promotiei este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind considerate nete de impozit sau orice alte obligatii fiscale pentru castigatori.

 

SECTIUNEA 8 Incetarea promotiei

8.1 Prezenta Promotie  poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Promotie.

 

SECTIUNEA 9  Erori. Comunicari necorespunzatoare

9.1 Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar din comunicari /afise/regulament  sau comunicari referitoare la prezenta promotie.

 

SECTIUNEA 10 Alte clauze

10.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Promotiei. Eventualele modificari se vor efectua prin act aditional la prezentul regulament si vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului pe site-ul www.speedtransfer.ro

10.2 Prin participarea la acesta promotie, participantii sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului regulament. Participarea la aceasta promotie implica cunoasterea si acceptarea prezentului Regulament de catre participanti

10.3 Regulamentul Promotiei este publicat pe siteul www.speedtransfer.ro si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in oricare dintre locatiile SPEED TRANSFER participante la promotie.

 

SECTIUNEA 11 Litigii

11.1 Eventualele litigii intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente.

© 2018 S.C. SpeedTransfer S.R.L.